Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
હિરણ-૧
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
હિરણ-૧ હિરણ-૧ વિસાવદર જુનાગઢ                  
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
હિરણ-૧ મધ્‍યમ તાલાલા વિસાવદર બોરવાવ,વિરપુર,ગુંદરણ,તાલાલા,ધુસિંયા,પીપળવા, ગલીયાવાડ, ધાંડવા ૧૫
વેરાવળ ગુણવંતપુરા
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
હિરણ-૧ વિસાવદર જુનાગઢ        
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : હીરણ-૧
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૨૫ ૨૫
૧૯૯૪-૯૫ ૨૯૬ ૬૨૭ ૯૨૩
૧૯૯૫-૯૬ ૭૦ ૫૫૮ ૪૨૦ ૧૦૪૮
૧૯૯૬-૯૭ ૪૩૨ ૫૮૮ ૧૦૨૦
૧૯૯૭-૯૮ ૩૬૬ ૩૬૬
૧૯૯૮-૯૯ ૪૯૬ ૪૯૬
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૫૧૦ ૫૧૦
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૪૧૭ ૪૧૭
૨૦૦૪-૦૫ ૩૭૦ ૩૭૦
૨૦૦૫-૦૬ ૩૩૫ ૩૩૫
૨૦૦૬-૦૭ ૨૫૦ ૨૫૦
૨૦૦૭-૦૮ ૨૭૯ ૨૭૯
૨૦૦૮-૦૯ ૨૯૧ ૨૯૧
૨૦૦૯-૧૦ ૪૪૫ ૪૪૫
૨૦૧૦-૧૧ ૨૩૭ ૨૩૭
૨૦૧૧-૧૨ ૩૩૩ ૩૩૩
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.