Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
હિરણ-૨
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
હિરણ-૨ હિરણ તલાલા જુનાગઢ                  
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
હિરણ-૨ મધ્‍યમ જુનાગઢ તલાલા ઉમરેથિ, સેમરવાવ, માલજીંજવા, ગાભા ૧૫
વેરાવળ મીરાજ, સવની, ઇણાજ, ગોવિંદપુર, ભાલપરા, પાટણ, વેરાવળ, ઉંબા, ભેટાળી, ગુણવંતપુરા, મંદોર, પંડવા, ઇન્‍દ્રોઇ, ઇશ્‍વરીયા, કુકરાશ, બોડાશ, નાવદ્રા, નખાડા, મેધાપુર
 
કમાન્ડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ. (હેક્ટર) સી. સી. એ. (હેક્ટર) મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
હિરણ-૨ તલાલા જુનાગઢ        
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : હીરણ-૨
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪ ૧૧૩૯ ૭૭૪ ૧૯૧૩
૧૯૯૪-૯૫ ૨૧૨૦ ૧૯૬૮ ૪૦૮૮
૧૯૯૫-૯૬ ૯૧૩ ૧૮૬૫ ૨૭૭૮
૧૯૯૬-૯૭ ૨૧૦ ૨૦૨૨ ૭૩૮ ૨૯૭૦
૧૯૯૭-૯૮ ૧૯૪૪ ૧૯૪૪
૧૯૯૮-૯૯ ૧૭૫૪ ૧૦૧૭ ૨૭૭૧
૧૯૯૯-૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૧૨૮૮ ૬૦ ૧૩૪૮
૨૦૦૨-૦૩
૨૦૦૩-૦૪ ૧૨૩૭ ૩૧૮ ૧૫૫૫
૨૦૦૪-૦૫ ૧૦૭૫ ૮૧ ૧૧૫૬
૨૦૦૫-૦૬ ૧૦૩૦ ૧૦૫ ૧૧૩૫
૨૦૦૬-૦૭ ૯૬૧ ૧૯૯ ૧૧૬૦
૨૦૦૭-૦૮ ૬૨૮ ૬૨૮
૨૦૦૮-૦૯ ૬૧૬ ૪૦૦ ૧૦૧૬
૨૦૦૯-૧૦ ૨૫૩ ૬૪૨ ૨૯૦ ૧૧૮૫
૨૦૧૦-૧૧ ૭૦૧ ૭૦૧
૨૦૧૧-૧૨ ૬૫૫ ૬૫૫
૨૦૧૨-૧૩
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.