Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
 
ડેમી-૧ સિંચાઈ યોજના
 
નહેરોની વિગતો
યોજનાનું નામ નદી તાલુકો જીલ્‍લો ડાબા કાંઠા નહેર જમણા કાંઠા નહેર યોજના પૂર્ણ થયાનું વર્ષ  જી. સી.એ.
(હેક્ટર)
સી. સી. એ.
(હેક્ટર)
મહત્‍તમ સિંચાઇ
લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ લંબાઇ કિમી વહન શક્તિ ઘ.મી/સેકન્‍ડ વર્ષ  વિસ્‍તાર
ડેમી - ।  ડેમી  ટંકારા  રાજકોટ ૩૩.૨૮ ૨.૧૨     ૧૮૫૮. ૩૪૮૦. ૩૧૩૨. ૧૯૯૮.૯૯ ૨૯૧૩.
 
યોજનાઓ / યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ
યોજનાનું નામ યોજનાનો પ્રકાર યોજનાથી લાભિત ગામડાઓ નહેરોના રોટેશન પીરીયડની વિગત
જીલ્લો તાલુકો ગામ
ડેમી-૧ મઘ્યમ રાજકોટ ટંકારા મીતાણા,હરી૫૨,હ૨બટીયાળી,જબલપુ૨, હિરા૫૨,સાવડી,સરાયા, નેશડા,ટંકારા,કલ્યાણપુ૨,મોટાખીજડીયા,નાના ખીજડીયા, લખધી૨ગઢ ૧૫ થી ૨૦ દિવસ
 
કમાંડ એરીયા
યોજનાનું નામ તાલુકો જીલ્‍લો જી. સી.એ.
(હેક્ટર)
સી. સી. એ.
(હેક્ટર)
મહત્‍તમ સિંચાઇ
વર્ષ  વિસ્‍તાર
 ડેમી - ।  ટંકારા  રાજકોટ ૩૪૮૦. ૩૧૩૨. ૧૯૯૮.૯૯ ૨૯૧૩.
 
સિઝનવાર થયેલ સિંચાઇની વિગત (હેકટરમાં)
યોજનાનું નામ : ડેમી-૧
યોજનાનો પ્રકાર : મધ્યમ
વર્ષ ખરીફ રવી ઉનાળુ બારમાસી કુલ
૧૯૯૩-૯૪
૧૯૯૪-૯૫ ૨૫૦૬ ૨૫૦૬
૧૯૯૫-૯૬ ૨૦૦૯ ૯૨ ૨૧૦૧
૧૯૯૬-૯૭ ૧૮૭૮ ૬૩૩ ૨૫૧૧
૧૯૯૭-૯૮ ૫૪ ૨૪૫૨ ૨૫૦૬
૧૯૯૮-૯૯ ૮૮૦ ૨૦૩૩ ૨૯૧૩
૧૯૯૯-૦૦ ૧૨૦૦ ૧૨૦૦
૨૦૦૦-૦૧
૨૦૦૧-૦૨ ૭૦૮ ૭૦૮
૨૦૦૨-૦૩ ૧૧૪૦ ૧૧૪૦
૨૦૦૩-૦૪ ૨૪૯૨ ૨૪૯૨
૨૦૦૪-૦૫ ૮૭૫ ૯૧૧ ૧૨ ૧૭૯૮
૨૦૦૫-૦૬ ૧૯૯૨ ૭૮ ૨૦૭૦
૨૦૦૬-૦૭ ૧૮૬૧ ૧૮૬૧
૨૦૦૭-૦૮ ૧૬૦૧ ૧૬૦૧
૨૦૦૮-૦૯ ૧૭૬૧ ૧૭૬૧
૨૦૦૯-૧૦ ૧૮૯૮ ૧૮૯૮
૨૦૧૦-૧૧ ૧૬૫૧ ૧૬૫૧
૨૦૧૧-૧૨ ૫૨ ૧૨૮૬ ૪૮ ૧૩૮૬
૨૦૧૨-૧૩ ૫૩૦ ૧૫૧૪ ૨૦૪૪
 
ગુજરાત રાજ્ય ની વર્ષવાર અને સિઝનવાર થયેલ કુલ સિંચાઈની વિગત માટે અહી ક્લીક કરો.