Top
નર્મદા, જળસંપત્તિ પાણી પુરવઠા અને કલ્‍પસર વિભાગ home
 
 
સિંચાઇ યોજનાના બાંધકામમાં થતી ક્ષતિઓ માટે જવાબદારી નક્કી કરવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ-૨૦૧૦-૧૦૨-ગુ.નિ. 

બિડાણ :-
Download GR  View GR