Top
Narmada Water Resources ,Water Supply and kalpsar department (Water Resources) home
 
 
સિંચાઈ યોજનાઓના કામોમાં કામની સમય મર્યાદા શક્ય તેટલી ઓછી રાખવા બાબત. Download File
પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ/૧૦૯૭/૧૩૯૭/(૧૧)/પા.ફા./ક-૧ (એમઆઈસેલ)