Top
Narmada Water Resources ,Water Supply and kalpsar department (Water Resources) home
 
 
પ્રાથમિક તપાસની કામગીરી યોગ્ય રીતે હાથ ધરવા સંબધિ સુચનાઓ. 
પરિપત્ર ક્રમાંક : પરચ/૧૦૨૦૧૪/આઈબી-૧૩૭/૧/ઈ-૪ સેલ