Top
Narmada Water Resources ,Water Supply and kalpsar department (Water Resources) home
 
 
નોટિફાઇડ નદીઓમાંથી ઉદવહન સિંચાઇ માટે પરવાનગી આપવા બાબત. ડાઉનલોડ ફાઈલ
સુધારા ઠરાવ ક્રમાંક : ડબ્લ્યુઆર/૧૦૮૪/૨૨/પી