Top
Narmada Water Resources ,Water Supply and kalpsar department (Water Resources) home
 
 
સિંચાઈ યોજનાઓના બેન્ચમાર્કિંગ માટે કોર ગ્રુપની રચના  
ઠરાવ ક્રમાંક : એમઆઈએસ/૧૧/૨૦૧૨/૧૨૦૫૨૯(પાર્ટ-II)/એમ.આઈ.સેલ