Top
Narmada Water Resources ,Water Supply and kalpsar department (Water Resources) home
 
 
ગુજરાત ઈજનેરી સેવા વર્ગ-૨માં મદદનીશ ઈજનેર(સિવિલ) વર્ગ-૨ની જગ્યાઓ ઉપર સીધી પસંદગીથી ભરતી બાબત