પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ)
 
પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ)
પ્રસ્તાવના
પાણી જીવનનું અમૃત છે. રાજ્યના પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા પાણી પુરવઠા વિભાગ હેઠળની ત્રણ સંસ્થાઓ ..... ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, ગુજરાત વોટર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લી. તથા વોટર એન્ડ સેનીટેશન મેનેજમેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન (વાસ્મો) મારફત સમગ્ર રાજ્યમાં પીવાના પાણી માટેની વિવિધ યોજનાઓની કામગીરી અગ્રીમતાના ધોરણે હાથધરી લોકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે.
More...
 
 
 
  માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી,   શ્રી વિજયકુમાર<br/> રમણીકલાલ રુપાણી શ્રી વિજયકુમાર
રમણીકલાલ રુપાણી
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત
 
  શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળિયા શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળિયા
માનનીય મંત્રીશ્રી (કેબિનેટ કક્ષા) પાણી પુરવઠો, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગુજરાત
 
  શ્રી પરબતભાઈ એસ. પટેલ 
શ્રી પરબતભાઈ એસ. પટેલ
માનનીય મંત્રીશ્રી (રાજ‍યકક્ષા) જળ સંપત્તિ(સ્વતંત્ર હવાલો), પાણી પુરવઠો, ગુજરાત
 
  શ્રી જે. પી. ગુપ્તા	, પાણી પુરવઠા વિભાગ, શ્રી મુકેશ પુરી, આઈ.એ.એસ શ્રી જે. પી. ગુપ્તા, (આઈ.એ.એસ)
અગ્ર સચિવશ્રી
પાણી પુરવઠા વિભાગ,
 
 
 
 
 
સંલગ્ન સંસ્થાઓ
GWSSB
ગુજરાત  પાણી પુરવઠા બોર્ડ ૧૯૭૯ થી રાજ્ય સરકાર દ્વારા, રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્‍તારોમાં પીવાનું પાણી પૂરૂ પાડવાના ધ્‍યેય સાથે અમલમાં આવેલ છે. રાજ્યના જે.....
More...
WASMO
પીવાના  પાણી અને સ્‍વચ્‍છતાના ક્ષેત્રમાં જનભાગીદારી અને જનજાગૃતિ મારફત લાંબાગાળાની જળસુરક્ષા જાળવવાના ધ્‍યેય સાથે.....
More...
GWIL
ગુજરાત  રાજ્યમાં પીવાના પાણીની માળખાકિય સુવિધાઓ તૈયાર કરવાના મુખ્‍ય ઉદેશ સાથે રચાયેલ ગુજરાત વોટર ઇન્‍ફ્રાસ્‍ટ્રક્ચર લી. દ્વારા.....
More...
 
અગત્યની લિન્કો
સરકારી ઠરાવ
વહીવટી માળખું
Jal Kranti Abhiyan
   
   
  The Statue of Unity