પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ)
 
પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ) પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ)
પ્રસ્તાવના
પાણી જીવનનું અમૃત છે. રાજ્યના પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા પાણી પુરવઠા વિભાગ હેઠળની ત્રણ સંસ્થાઓ ..... ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, ગુજરાત વોટર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લી. તથા વોટર એન્ડ સેનીટેશન મેનેજમેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન (વાસ્મો) મારફત સમગ્ર રાજ્યમાં પીવાના પાણી માટેની વિવિધ યોજનાઓની કામગીરી અગ્રીમતાના ધોરણે હાથધરી લોકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે.
More...
 
 
 
  માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી,   શ્રી વિજયકુમાર<br/> રમણીકલાલ રુપાણી શ્રી વિજયભાઇ
રમણીકલાલ રુપાણી
માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત
 
  શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળિયા શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળિયા
માનનીય મંત્રીશ્રી (કેબિનેટ કક્ષા) પાણી પુરવઠો, પશુપાલન, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ, ગુજરાત
 
  શ્રી -
માનનીય મંત્રીશ્રી (રાજ‍યકક્ષા) જળ સંપત્તિ(સ્વતંત્ર હવાલો), પાણી પુરવઠો, ગુજરાત
 
  શ્રી જે. પી. ગુપ્તા	, પાણી પુરવઠા વિભાગ, શ્રી મુકેશ પુરી, આઈ.એ.એસ શ્રી જે. પી. ગુપ્તા, (આઈ.એ.એસ)
અગ્ર સચિવશ્રી
પાણી પુરવઠા વિભાગ,
 
 
 
 
 
સંલગ્ન સંસ્થાઓ
GWSSB
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્‍યવસ્‍થા બોર્ડ ની રચના ગુજરાત રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા રાજ્યમાં પેય જળ અને સ્‍વચ્‍છતાની સેવાઓના વિકાસ, નિયમન અને નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવેલ છે. ....
More...
WASMO
ગુજરાતે ઔઘોગિક વિકાસ ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી છે. આપણા રાજ્યની ઓળખ એક ઝડપથી વિકસતા જતા રાજ્ય તરીકેની ઉભી થઈ છે......
More...
GWIL
ગુજરાત વોટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્ર્કચર લિમીટેડ સ્થાપના: કમ્પની એક્ટ ૧૯૫૬ હેઠળ તા-૨૫/૧૦/૧૯૯૯ ....
More...
 
અગત્યની લિન્કો
સરકારી ઠરાવ
વહીવટી માળખું
Jal Kranti Abhiyan
   
   
  The Statue of Unity