પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ)
 
સરકારી ઠરાવ
Date GR Detail Branch Name
૧૧-ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ડિસેમ્બર-૨૦ થી જાન્યુઆરી-૨૧ માટે અંદાજની મર્યાદામાં મહેસુલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(મહેસુલી)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૧-ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ડિસેમ્બર-૨૦ થી જાન્યુઆરી-૨૧ માટે માટે મૂડી અને મહેસૂલ ગ્રાન્ટ અંદાજપત્રની મર્યાદામાં ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ અને ૯૩  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૧-ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ડિસેમ્બર-૨૦ થી જાન્યુઆરી-૨૧ માટે માટેની મહેસૂલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫ (અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૪-નવેમ્બર-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમાંથી માહે નવેમ્બર-૨૦૨૦ થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (રાજ્યના હિસ્સાની)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૪-નવેમ્બર-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમાંથી માહે નવેમ્બર-૨૦૨૦ થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (કેન્દ્રના હિસ્સાની)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૪-નવેમ્બર-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમાંથી માહે નવેમ્બર-૨૦૨૦ થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫ (રાજ્યના હિસ્સાની)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૪-નવેમ્બર-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમાંથી માહે નવેમ્બર-૨૦૨૦ થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫ (કેન્દ્રના હિસ્સાની)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૪-નવેમ્બર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે નવેમ્બર-૨૦૨૦ થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(રાજ્યના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૪૭/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૪-નવેમ્બર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે નવેમ્બર-૨૦૨૦ થી ડિસેમ્બર-૨૦૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(કેન્દ્રના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૪૭/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૫-નવેમ્બર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૨૦ થી નવેમ્બર-૨૦ માટે મૂડી અને મહેસૂલ ગ્રાન્ટ અંદાજપત્રની મર્યાદામાં ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ અને ૯૩  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૫-નવેમ્બર-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૨૦ થી માર્ચ-૨૧ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫ (કેન્દ્રના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૫-નવેમ્બર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૨૦ થી માર્ચ-૨૧ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫ (રાજ્યના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૫-નવેમ્બર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ થી માર્ચ-૨૦૨૧ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭ (રાજ્યના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૪૭/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૫-નવેમ્બર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૨૦૨૦ થી માર્ચ-૨૦૨૧ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭ (કેન્દ્રના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૪૭/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૨-ઓકટોબર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અદાજપત્રમાંથી માંહે ઓકટોબર-૨૦૨૦ થી નવેમ્બર-૨૦૨૦ ના માસ માટેની અંદાજની મર્યાદામાં મહેસૂલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(મહેસૂલી)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૨-ઓકટોબર-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના અદાજપત્રમાંથી માંહે ઓકટોબર-૨૦ થી માર્ચ-૨૧ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬(કેન્દ્રના હિસ્સાની)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૨-ઓકટોબર-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજપત્રમાંથી માંહે ઓકટોબર-૨૦ થી માર્ચ -૨૧ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬(રાજ્યના હિસ્સાની)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૨-ઓકટોબર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ ના અંદાજપત્રમાંથી માંહે ઓકટોબર-૨૦ થી નવેમ્બર-૨૦ માટે મૂડી ગ્રાન્ટ અંદાજપત્રની મર્યાદામાં ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૨-ઓકટોબર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માંહે ઓકટોબર-૨૦ થી નવેમ્બર-૨૦ માટેની મહેસૂલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૨-ઓકટોબર-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માંહે ઓકટોબર-૨૦ થી નવેમ્બર-૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૬૭  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૪૭/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૯-ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગ હેઠળની ૧૦૦ કરોડ કરતા વધુ રકમની ચાલુ બાબતોને સુધારેલ વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૧૦૪૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-ઓગસ્ટ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગ હેઠળની ૧૦૦ કરોડ કરતા વધુ રકમની ચાલુ બાબતોને સુધારેલ વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૧૩૯૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૭-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગષ્ટ-૨૦ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦ માટેની મુડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત માંગણી ક્રમાંક :૬૭  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૪૭/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૭-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગષ્ટ-૨૦ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦ માટેની મહેસૂલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત માંગણી ક્રમાંક :૯૫ (અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૭-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગષ્ટ-૨૦ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦ માટે મૂડી ગ્રાન્ટ અંદાજપત્રની મર્યાદામાં ફાળવવા બાબત માંગણી ક્રમાંક :૯૬  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૭-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગષ્ટ-૨૦ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦ માટે મૂડી અને મહેસૂલ ગ્રાન્ટ અંદાજપત્રની મર્યાદામાં ફાળવવા બાબત માંગણી ક્રમાંક :૯૬ અને ૯૩  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૭-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગષ્ટ-૨૦ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦ માટેની અંદાજની મર્યાદામાં મહેસુલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત માંગણી ક્રમાંક :૬૭ (મહેસુલી)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૨૦ થી માર્ચ-૨૦૨૧ માટે મુડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૬૭ (રાજ્યના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૪૭/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૨૦ થી માર્ચ-૨૦૨૧ માટે મુડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૬૭ (કેન્દ્રના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૪૭/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦ થી જુલાઈ-૨૦ માટેની મુડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૯૫ (કેન્દ્રના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦ થી જુલાઈ-૨૦ માટેની મુડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૯૫ (રાજ્યના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦ થી માર્ચ-૨૧ માટેની મુડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૯૬ (રાજ્યના હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-જુલાઈ-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦ થી માર્ચ-૨૧ માટેની મુડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૯૬ (કેન્દ્રનાં હિસ્સાની)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૨૦/૩૫૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૭-મેં-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજપત્ર માં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગ હેઠળ ની ૧૦૦ કરોડ કરતા વધુ રકમની ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજૂરી બાબત  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૧૦૪૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૭-મેં-૨૦૨૦ સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજપત્ર માં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગ હેઠળ ની ૧૦૦ કરોડ સુધીની રકમની ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજૂરી બાબત  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૧૩૯૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૯-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગસ્ટ-૧૯ થી નવેમ્બર-૧૯ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૧૪૯૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૬-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬(કેન્દ્રના હિસ્સાની)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૬-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬(રાજ્યના હિસ્સાની)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૩-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ સુધી માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(રાજ્ય પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૮/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૩-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ સુધી માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૮/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૧-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(રાજ્ય પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૦૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૧-ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૦૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૩૧-જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ડીસેમ્બર-૧૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૦૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૭-જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ડીસેમ્બર-૧૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ માટેની મહેસુલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૮/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૭-જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ડીસેમ્બર-૧૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૩ અને ૯૬(આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૭-જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ડીસેમ્બર-૧૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ માટે મૂડી ગ્રાન્ટ અંદાજપત્રની મર્યાદામાં ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૭-જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ડીસેમ્બર-૧૯ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦ના માસ માટેની અંદાજની મર્યાદામાં મહેસુલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(મહેસુલી)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૧૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૮-નવેમ્બર-૨૦૧૯ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગસ્ટ-૧૯ થી નવેમ્બર-૧૯ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૮/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૮-નવેમ્બર-૨૦૧૯ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ થી નવેમ્બર-૨૦૧૯ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(રાજ્ય પુરસ્કૃત)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૮/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૮-નવેમ્બર-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ થી નવેમ્બર-૨૦૧૯ માટેની મહેસૂલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૮/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૮-નવેમ્બર-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે સપ્ટેમ્બર-૧૯ થી ઓક્ટોબર-૧૯ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(રાજ્ય પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૮-નવેમ્બર-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે સપ્ટેમ્બર-૧૯ થી ઓક્ટોબર-૧૯ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૮-નવેમ્બર-૨૦૧૯ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે સપ્ટેમ્બર-૧૯ થી ઓક્ટોબર-૧૯ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬(રાજ્ય પુરુસ્કૃત)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૮-નવેમ્બર-૨૦૧૯ વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે સપ્ટેમ્બર-૧૯ થી ઓક્ટોબર-૧૯ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬(કેન્દ્ર પુરુસ્કૃત)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૮-ઓક્ટો-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગસ્ટ-૧૯ થી નવેમ્બર-૧૯ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૦૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૪-સપ્ટે.-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગસ્ટ-૧૯ થી સપ્ટેમ્બર-૧૯ માટે મૂડી ગ્રાન્ટ અંદાજપત્રની મર્યાદામાં ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૩-સપ્ટે.-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગસ્ટ-૧૯ થી નવેમ્બર-૧૯ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૩ અને ૯૬(આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૩૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૫-સપ્ટે.-૨૦૧૯ સને વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાં "શુદ્ધિકરણ કરાયેલ અશુદ્ધ પાણીના પુન: ઉપયોગ બાબત" અંગેની નવી બાબતને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.  
ઠરાવ ક્રમાંક : બીયુડી-૧૦૨૦૧૯-૨૬૯૧૪૯-ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૮-ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ સને વર્ષ-૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાં "ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટની સ્થાપના" અંગેની નવી બાબતને વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત  
ઠરાવ ક્રમાંક : બીયુડી-૧૦૨૦૧૯-૨૬૯૨૩૨-ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૭-ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગ હેઠળની ૧૦૦ કરોડ કરતા વધુ રકમની ચાલુ બાબતોને સુધારેલ વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૭૮૮/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૭-ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦ના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગ હેઠળની ૧૦૦ કરોડ કરતા વધુ રકમની ચાલુ બાબતોને સુધારેલ વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૭૮૮/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૨-ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ ઓખામંડળ તાલુકાના ૩૭ ગામો તથા ૦૨ શહેર માટે સુર્યાવદર પાટીયાથી ગોરીજા હેડવર્કસ સુધી નાખવાની થતી એક્ષપ્રેસ લાઈનની કામગીરીને ગ્રામીણ પાણી પુરવઠા કાર્યક્રમ (બજેટ હેડ - ૬૭-૪૨૧૪-૦૧-૧૦૨-૨૫) અંતર્ગત વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.  
ઠરાવ ક્રમાંક : વીડડબ્લ્યુએસ/૨૬૨૦૧૯/૧૦૮/ખ.૪ આઈડબ્લ્યુડીએમએસ નં.૧૩૫૬૮૭
ખ-૩ શાખા
૦૩-ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ નર્મદા મુખ્ય નહેર કુરેજા ઓફટેક પોઈટ આધારિત પાટણ જીલ્લાના સમી અને હરીજ તાલુકાનીસમી-શખેશ્વર પાઈપ લાઈન પ્રોજેક્ટ અને સમી-હારીજ સુધારણા જુથ પાણી પુરવઠા યોજનાને સુધારેલ વહીવટી મંજુરી ૬૭-૪૨૧૫-૦૧-૧૦૨-૨૪ હેઠળ આપવા બાબત.  
ઠરાવ ક્રમાંક : વીડડબ્લ્યુએસ/૧૦૨૦૧૩/૯૮૮(પાર્ટ ફાઈલ)/ખ.૪
ખ-૩ શાખા
૨૦-જુલાઈ-૨૦૧૯ વલસાડ જુથ પાણી પુરવઠા યોજના, તા. વલસાડ જી.વલસાડ ના કામોને ગ્રામીણ પાણી પુરવઠા કાર્યક્રમ (બજેટ હેડ-૯૬-૪૨૧૫-૦૧-૭૯૬-૦૯) અંતર્ગત વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.  
ઠરાવ ક્રમાંક : વહટ/૧૦૨૦૧૯/૨૪૧/ખ.૩
ખ-૩ શાખા
૦૯-ઓગસ્ટ-૨૦૧૯ સને ૨૦૧૯-૨૦ના વર્ષના ફેરફાર કરેલ અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓગસ્ટ-૧૯ થી નવેમ્બર-૧૯ના માસ માટેની અંદાજની મર્યાદામાં મહેસુલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(મહેસુલી)  
યાદી ક્રમાંક :બીયુડી/૧૦૨૦૧૯/૪૧૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૭-જુન-૨૦૧૯ પ્રાંચી ગૃપ પાણી પુરવઠા યોજના અંતર્ગત ગીર સોમનાથ જીલ્લાના તાલાલા તાલુકાના ૪૧ ગામો તથા ૧ તાલાલા શહેર, વેરાવળ તાલુકાનાં ૧૫ ગામો અને સુત્રાપાડાતાલુકાનાં ૨૧ ગામો કુલ-૭૭ ગામો અને ૧ શહેરને એન.સી.૨૪-૨૫ અંતર્ગત નાખવામાં આવેલ જીડબ્લ્યુઆઈએલની બલ્ક પાઈપ લાઈનમાંથી પ્રાંસલી ગામ નજીક ટેપીંગથી પાણી આપવાના કામોને (ગ્રામીણ પાણી પુરવઠા કાર્યક્રમ ૬૭-૪૨૧૫-૦૧) કાર્યક્રમ હેઠળ વહીવટી મંજુરી આપવા બાબત.  
ઠરાવ ક્રમાંક : વીડડબ્લ્યુએસ/૨૭૨૦૧૮/૪૦૩/ખ.૪
ખ-૩ શાખા
૦૧-મેં-૨૦૧૯ પીવાના પાણીની તંગીવાળા રાજ્યના અછતગ્રસ્ત/અસરગ્રસ્ત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ટેન્કરથી પીવાનું પાણી આપવાનો દર, વ્યક્તિ દીઠ ૫૦ લીટર (પશુ સહિત) ધારા ધોરણ રાખવાની નીતિ નકકી કરવા બાબત.  
પરિપત્ર ક્રમાંક : વીડબ્લ્યુએસ/૧૦૨૦૧૨/૧૯૦/ખ-૪
ખ-૩ શાખા
૦૭-માર્ચ-૨૦૧૯ બ્રાહ્મણી - ૨ ડેમથી એનસી-૭ મોરબી પમ્પીંગ સ્ટેશન સુધીની યોજનાને વહીવટી મંજુરી બાબત.  
ઠરાવ ક્રમાંક : વીડડબ્લ્યુએસ/૨૫-૨૦૧૮-૪૩૬/IWDMS-૫૭૧૧૭૯/ખ.૪
ખ-૩ શાખા
૧૫-ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ આગામી ઉનાળા ૨૦૧૯માં અછતગ્રસ્ત જાહેર કરેલ ૫૧ તાલુકાઓ તથા કૃષિ ઈનપુટ સહાય વાળા ૪૫ તાલુકાઓના ગામોમાં પીવાના પાણીની તંગી અન્વયે પાણી પુરવઠા સંબંધિત કરવાની થતી કામગીરીમાં લોકફાળો ન લેવા બાબત.  
પરિપત્ર ક્રમાંક : વીડડબ્લ્યુએસ/૧૦૨૦૧૬/૨૮૧(૧૬)/ખ.૪
ખ-૩ શાખા
૦૧-જાન્યુ-૨૦૧૯ ગુજરાત રાજ્યમાં દરિયાકિનારાના વિસ્તારોમાં ૭ ડીસેલીનેશન પ્લાન્ટ સ્થાપવાને સૈધાંતિક મંજુરી આપવા બાબત  
ઠરાવ ક્રમાંક : વીડડબ્લ્યુએસ/૧૦૨૦૧૬/૧૨૩૮/પાર્ટ ફાઈલ/ખ.૪
ખ-૩ શાખા
૧૦-ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૧૮ થી ડીસેમ્બર-૧૮ માટેની મહેસુલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૩૨૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૧૮ થી ડીસેમ્બર-૧૮ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૩ અને ૯૬(આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૧૮ થી ડીસેમ્બર-૧૮ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
તા. ૯-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૨૦૧૮ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ માટે મૂડી ગ્રાન્ટ અંદાજપત્રની મર્યાદામાં ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૯૬  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
તા. ૯-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૨૦૧૮ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૩ અને ૯૬(આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
તા. ૯-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૧૮ થી જુલાઈ-૨૦૧૮ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજનાનો રાજ્યનો હિસ્સો)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
તા. ૯-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૧૮ થી સપ્ટેમ્બર-૧૮ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૧૮ થી જુલાઈ ૨૦૧૮ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૩૨૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૧૮ થી જુલાઈ ૨૦૧૮ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૨૦૧૮ થી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ના માસ માટેની અંદાજની મર્યાદામાં મહેસૂલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(મહેસુલી)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૨/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૧૮ થી જુલાઈ ૨૦૧૮ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૬૭(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૬-એપ્રિલ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે એપ્રિલ ૨૦૧૮ થી જુન-૨૦૧૮ માટેની મહેસુલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(અનુસુચિત જાતિ પેટા યોજના)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૩૨૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૨-અપ્રિલ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગની રૂ.૧૦૦ કરોડ સુધીની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૭૧૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૨-અપ્રિલ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગની રૂ.૧૦૦ કરોડ કરતા વધારે રકમની જોગવાઈની ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડ/૧૦૨૦૧૭/૬૮૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૯-માર્ચ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૪-૧૫ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં આયોજન હેઠળ સમાવિષ્ટ મુખ્ય મંત્રી મહિલા પાણી સમિતિ પ્રોત્સાહન યોજનાની નવી બાબત  
ઠરાવ નં. બીયુડી/૧૦૨૦૧૪/૨૩૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૩-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ ના માસ માટે મહેસુલી હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૭ (રેવન્યુ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૯-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) મૂડી સદર હેઠળ  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માટે ની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના કેન્દ્રના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) મૂડી સદર  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માસ માટે ની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના રાજ્યના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭ (મૂડી સદર)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માસ માટે ની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના રાજ્યના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭ (મૂડી સદર)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ ના માસ માટે માંગણી ક્રમાંક : ૯૭ મૂડી હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માટે ની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના કેન્દ્રના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) (મૂડી સદર)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) મૂડી સદર હેઠળ  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા

Show more

 
અગત્યની લિન્કો
હોમ
વહીવટી માળખું