પાણી પુરવઠા  વિભાગ (નર્મદા, જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ)
 
સરકારી ઠરાવ
Date GR Detail Branch Name
૧૦-ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૧૮ થી ડીસેમ્બર-૧૮ માટેની મહેસુલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(અનુસૂચિત જાતિ પેટા યોજના)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૩૨૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૧૮ થી ડીસેમ્બર-૧૮ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૩ અને ૯૬(આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-ઓક્ટોબર-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૧૮ થી ડીસેમ્બર-૧૮ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
તા. ૯-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૨૦૧૮ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ માટે મૂડી ગ્રાન્ટ અંદાજપત્રની મર્યાદામાં ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૯૬  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
તા. ૯-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૨૦૧૮ થી સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૩ અને ૯૬(આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
તા. ૯-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૧૮ થી જુલાઈ-૨૦૧૮ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજનાનો રાજ્યનો હિસ્સો)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
તા. ૯-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૧૮ થી સપ્ટેમ્બર-૧૮ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૧૮ થી જુલાઈ ૨૦૧૮ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૩૨૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૧૮ થી જુલાઈ ૨૦૧૮ માટેની મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુલાઈ-૨૦૧૮ થી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮ના માસ માટેની અંદાજની મર્યાદામાં મહેસૂલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭(મહેસુલી)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૨/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨-જુલાઈ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જુન-૨૦૧૮ થી જુલાઈ ૨૦૧૮ માટે મૂડી હેઠળ ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૬૭(કેન્દ્ર પુરસ્કૃત)  
ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૨૯૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૬-એપ્રિલ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે એપ્રિલ ૨૦૧૮ થી જુન-૨૦૧૮ માટેની મહેસુલી ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૫(અનુસુચિત જાતિ પેટા યોજના)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૮/૩૨૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૨-અપ્રિલ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગની રૂ.૧૦૦ કરોડ સુધીની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૭૧૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૨-અપ્રિલ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગની રૂ.૧૦૦ કરોડ કરતા વધારે રકમની જોગવાઈની ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડ/૧૦૨૦૧૭/૬૮૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૯-માર્ચ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૪-૧૫ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં આયોજન હેઠળ સમાવિષ્ટ મુખ્ય મંત્રી મહિલા પાણી સમિતિ પ્રોત્સાહન યોજનાની નવી બાબત  
ઠરાવ નં. બીયુડી/૧૦૨૦૧૪/૨૩૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૩-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ ના માસ માટે મહેસુલી હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૭ (રેવન્યુ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૯-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) મૂડી સદર હેઠળ  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માટે ની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના કેન્દ્રના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) મૂડી સદર  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માસ માટે ની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના રાજ્યના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭ (મૂડી સદર)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માસ માટે ની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના રાજ્યના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭ (મૂડી સદર)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ ના માસ માટે માંગણી ક્રમાંક : ૯૭ મૂડી હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માટે ની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના કેન્દ્રના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) (મૂડી સદર)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જાન્યુ-૨૦૧૮ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે જાન્યુઆરી-૨૦૧૮ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૮ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) મૂડી સદર હેઠળ  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૫-ઓકટો-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૧૮ના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ થી ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ માટેની મૂડી સદર હેથળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૯૬(મૂડી સદર હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-ઓકટો-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ થી ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ના માસ માટે મૂડી હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૬૭(કેપિટલ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૦-ઓકટો-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ થી ડીસેમ્બર-૨૦૧૭ માટેની મહેસુલી સદર હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક :૯૫ (અનુસુચિત જાતિ પેટા યોજના)(મહેસુલી સદર હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૮૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૪-જુલાઈ-૨૦૧૭ પાણીના જોડાણ માટેની અરજીનો નિયત સમયમર્યાદામાં જવાબ કરવા બાબત.  
ઠરાવ ક્રમાંક : ઈએસટી/૧૦૨૦૧૭/૬૭૦/ખ
ખ-૩ શાખા
૧૭-જુન-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે મે-૨૦૧૭ થી જુન-૨૦૧૭ના માસ માટેની આયોજન હેઠળની કેન્દ્ર પુરુસ્કૃત યોજનાની રાજ્યના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક ૬૭ (આયોજન હેઠળ).  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૭-જુન-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે મે-૨૦૧૭ થી જુન-૨૦૧૭ના આયોજન હેઠળની કેન્દ્ર પુરુસ્કૃત યોજનાની રાજ્યના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક ૬૭ (આયોજન હેઠળ).  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૬/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૩-જુન-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે અપ્રિલ-૨૦૧૭ થી જુન-૨૦૧૭ માસ માટેની આયોજન હેઠળની કેન્દ્ર પુરસ્કૃત યોજના અંતર્ગત રાજ્યના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક:૯૫ (અનુસુચિત જાતિ પેટા યોજના)(આયોજન હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૮૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૩-જુન-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે અપ્રિલ-૨૦૧૭ થી જુન-૨૦૧૭ માસ માટેની આયોજન હેઠળની કેન્દ્રીય પુરસ્કૃત યોજના અંતર્ગત કેન્દ્રના હિસ્સાની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત..માંગણી ક્રમાંક(અનુસુચિત જાતિ પેટા યોજના) (આયોજન હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૮૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૫-મે-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે અપ્રિલ-૨૦૧૭ થી જુન-૨૦૧૭ માટેની મૂડી સદર હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) (મૂડી સદર હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧-મે-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે અપ્રિલ-૨૦૧૭ થી જુન-૨૦૧૭ના માસ માટે મહેસુલી સદર હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક: ૯૫ (અનુસુચિત જાતિ પેટા યોજના) (મહેસુલી સદર હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૮૯/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧-મે-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે અપ્રિલ-૨૦૧૭ થી જુન-૨૦૧૭ના માસ માટે મહેસુલી સદર હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭ (મહેસુલી સદર)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૬/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧-મે-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૧૮ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે અપ્રિલ-૨૦૧૭ થી જુન-૨૦૧૭ના માસ માટે મૂડી હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત.માંગણી ક્રમાંક : ૬૭ (કેપિટલ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૩/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૫-અપ્રિલ-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે અપ્રિલ-૨૦૧૭ થી જુન-૨૦૧૭ માટે ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત..માંગણી ક્રમાંક : ૯૩ અને ૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ)(આયોજન હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૭/૨૪૪/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૩-અપ્રિલ-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગ હેઠળની ૧૦૦ કરોડ સુધીની ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૬/૧૪૨૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૧૩-અપ્રિલ-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષના અંદાજપત્રમાં સમાવિષ્ટ પાણી પુરવઠા પ્રભાગ હેઠળની ૧૦૦ કરોડ કરતા વધુ રકમની ચાલુ બાબતોને વહીવટી મંજુરી બાબત.  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૬/૧૪૨૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૨૪-જાન્યુ-૨૦૧૭ સને ૨૦૧૬-૧૭ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી ઓક્ટોબર-૨૦૧૬ થી ડીસેમ્બર-૨૦૧૬ ના માસ માટે આયોજન હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત. માંગણી ક્રમાંક : ૬૭ (આયોજન હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૬/૮૨૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૦૬-ડિસે-૨૦૧૬ સને ૨૦૧૬-૧૭ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી ઓક્ટોબર-૨૦૧૬ થી ડિસેમ્બર-૨૦૧૬ ના માસ માટે આયોજન હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત..માંગણી ક્રમાંક:૬૭ (આયોજન હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૬/૮૨૦/ખ-૩
ખ-૩ શાખા
૩૦-નવે-૨૦૧૬ સને ૨૦૧૬-૧૭ના વર્ષના અંદાજપત્રમાંથી માહે ઓક્ટોબર-૨૦૧૬ થી ડિસેમ્બર-૨૦૧૬ માટેની આયોજન હેઠળની ગ્રાન્ટ ફાળવવા બાબત..માંગણી ક્રમાંક:૯૬ (આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ) (આયોજન હેઠળ)  
યાદી ક્રમાંક : બીયુડી/૧૦૨૦૧૬/૮૩૧/ખ-૩
ખ-૩ શાખા

Show more

 
અગત્યની લિન્કો
હોમ
વહીવટી માળખું